Jakiego doświadczenia może wymagać zamawiający w przetargu?

Dla przedsiębiorców, którzy przymierzają się do ubiegania się o publiczne zlecenie, jedną z większych przeszkód jest wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia. Wydaje im się, że wobec tego, że nie współpracowali z placówkami publicznymi, nie mają szans wygrać przetargu. Sprawdź, czy rzeczywiście zamawiający mogą postawić w tej mierze wysokie wymagania, jakich dokumentów wolno im żądać oraz jak sobie poradzić, gdy faktycznie brakuje odpowiedniego doświadczenia.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej stawiają wykonawcom różne wymagania. Zapewniają sobie tym samym, że podpiszą umowę z solidnym i uczciwym kotrahentem. Są to warunki udziału w postępowaniu i mogą dotyczyć różnych aspektów np. posiadanych środków finansowych i zdolności kredytowej, uprawnień czy koncesji, posiadanego sprzętu oraz wiedzy i doświadczenia.

Ograniczenie okresu doświadczenia

W przypadku robót budowlanych zamawiający może żądać od wykonawców, by w swojej ofercie wykazali, że w ciągu okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali określone prace, które zawierają się w przedmiocie zamówienia. W przypadku dostaw i usług okres z którego zamawiający może żądać doświadczenia to ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Jeśli prowadzisz działalnośćkrócej niż 3/5 lat – wówczas możesz wykazać doświadczenie z okresu prowadzenia działalności.  

Zbieraj referencje

Na potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia zamawiający zażąda najpewniej:

  • wykazu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
  • wykazu dostaw lub usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zatem prócz tego, że wskażesz, jakie umowy realizowałeś, będziesz musiał dodatkowo poświadczyć odpowiednimi dowodami, że prace zrealizowałeś należycie tj. zgodnie z sztuką budowlaną, terminowo itd. (np. referencjami, protokołami odbioru, a w ostateczności własnym oświadczeniem). Warto zatem po każdej ukończonej umowie uzyskać od Twojego kontrahenta referencje – mogą Ci się przydać wcześniej, niż myślisz. Referencja czy protokół nie powinny wskazywać na nieterminowość, usterki, jakie musisz naprawić itp. Musi z niej bowiem wynikać okoliczność wykonania prac w pełni należycie. 

Zamawiający nie może zbyt dużo wymagać

Odnośnie do wykazywanego doświadczenia zwracam uwagę na 3 aspekty:

  1. Zwróć uwagę, że do tej pory nigdzie nie zostało powiedziane, że Twoje doświadczenie musi dotyczyć wcześniej realizowanych zamówień publicznych. Jeśli zamawiający postawiłby taki wymóg (tj. żądał wykazania doświadczenia w realizacji publicznych kontraktów), radziłabym złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na zapisy dokumentacji przetargowej – wygraną masz wówczas w kieszeni. Możesz zatem wykazywać doświadczenie przy wszystkich kontraktach, jakie realizowałeś, pod warunkiem, że spełnione są np. wymogi dotyczące wartości zamówienia, przedmiotu, terminu i jego należytego wykonania itp.
  2. Wymóg określonego doświadczenia nie może być nadmierny, niezwiązany z przedmiotem zamówienia czy nieproporcjonalny do niego. Zamawiający powinien sformułować warunki jako minimalne wymagane zdolności, które zapewnią mu odpowiednią realizację zamówienia. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo jeśli zamawiający prowadzi inwestycję budowy swojej siedziby, to żądanie byś wykazał, że zrealizowałeś 4 obiekty tej samej kubatury za taką samą wartość wydaje się nadmierne. Nie jest powiedziane, że przedsiębiorca, który wykonał dwie inwestycje – niekoniecznie tej samej wartości, nie będzie stanie należycie zrealizować aktualnego zamówienia.
    Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (KIO 82/2018) wskazała, że przepisy ustawy Pzp nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Warunki powinny wyznaczać „minimalne poziomy zdolności”. Chodzi o to, by odnosiły się do doświadczenia w realizacji np. robót budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. Doświadczenie, które wykonawca musi wykazać, nie musi w 100% być zbieżne z przedmiotem zamówienia.
  3. Jeśli faktycznie nie masz potrzebnego doświadczenia, zawsze możesz skorzystać z usług podwykonawcy, który „pożyczy” Ci referencje lub doświadczenie bądź zawrzeć konsorcjum i złożyć wspólną ofertę. Uwaga! Jeśli wykazujesz doświadczenie innego podmiotu, wówczas to ten podmiot będzie musiał realizować zamówienia w części, do której doświadczenie jest wymagane. Musisz go zatem zatrudnić jako podwykonawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *